کرمان، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه 30

33217022 – 33217035(034)

      

واحد خدمات فنی (سیماب)

Dr-Mohammadi
احسان محمدی دبیر سیماب، کارشناس مسئول گروه آبیاری
atrchian
حانیه عطرچیان کارشناس فنی دبیرخانه سیماب
Mr-Sheikhpoor
روح اله شیخ پور کارشناس مسئول گروه خاک و تغذیه
Mr Mahdavi
سید کاظم مهدوی کارشناس مسئول گروه گیاهپزشکی
Mr-Radfar
امین رادفر کارشناس مسئول گروه باغبانی
Mr-Rahmani
علی رحمانی کارشناس مسئول گروه زراعت
Mr-Naghdi
محمد حسین نقدی کارشناس فنی گروه آبیاری
Mr Jahanshahi
بهرام جهانشاهی کارشناس فنی گروه خاک و تغذیه
Mr-Mohammadinejad
مه نوش محمدی نژاد کارشناس فنی گروه گیاهپزشکی
Ms-Zeinalpoor
زهرا زینل پور کارشناس فنی گروه باغبانی

لینک کوتاه:
لینک کوتاه: https://kurpc.ir/?p=906