کرمان، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه 30

33217022 – 33217035(034)

      

اتحادیه تعاونی تولید شهرستان سیرجان

خدمات الکترونیک

خدمات آزمایشگاهی
خدمات فنی مشاوره ای
عملیات اجرایی
کارگاه های مهارت آموزی
دوره های آموزشی
درخواست ها

لینک کوتاه:
لینک کوتاه: https://kurpc.ir/?p=923